zondag 29 december 2013

behandelovereenkomst logopedie

met ingang van 1 januari 2014 kan een ziekenfonds een logopedist aan een dossiertoets onderwerpen. een van de eisen is een behandelovereenkomst aangaan met de patiënt .


 
 
Behandelovereenkomst logopedie

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

 

Behandel- en oefenafspraken

U bent verwezen naar een logopedist i.v.m. klachten op het gebied van ……………………….

 

Na onderzoek/observatie zijn de volgende (sub)doelen vastgesteld:


-           zie BIJLAGE: Behandelplan 
-
-          
-          

 

De behandeling zal voorlopig plaatsvinden gedurende …. / 6 / 12 weken met een frequentie van

1 / 2 / 3 / 4 zitting(en) per week aan huis / in praktijk

1 / 2 / 3 / 4 zitting(en) per week aan huis / in praktijk

 

Het is aan te bevelen aanvullend op de therapiesessies te oefenen. Het zal de resultaten van de behandeling ten goede komen.

 

Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en vooraf moeilijk voorspelbaar.

 

Een eerste evaluatiegesprek zal plaatsvinden op ………………………………….

Tussentijds bent u altijd in de gelegenheid uw vragen, wensen en bevindingen kenbaar te maken.

 

Aanpassing(en) met betrekking tot het voorgestelde behandelschema vinden plaats in overleg met u.

 

Mogelijk worden video-opnamen gemaakt tijdens onderzoek en/of therapie. Ze dienen als evaluatie- of feedbackmiddel. Zonder uw toestemming zullen de opnamen niet aan derden worden getoond.

 

Betalingsafspraken

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.

 

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het door de verzekeraar gehonoreerde tarief.


De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het tarief verschilt per verzekeraar. Gelieve hiervoor uw verzekeraar te raadplegen

 

Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

 

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van afspraken kunt u tijdig een bericht achterlaten op de voice-mail: 06-24927210 of een mail sturen naar maevanderheijden@online.nl.


Informatie-uitwisseling

Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd. Telefonisch overleg met derden zal, tenzij niet mogelijk, plaats vinden in uw aanwezigheid. De telefoon zal op de speaker = meeluisterfunctie worden gezet. Met betrekking tot contact met derden via e-mail wordt u een kopie-mail gestuurd.

 

Bewaartermijnen patiëntengegevens

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.
 
Dekking logopedie basisverzekering
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. U betaalt een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
 
 

 

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden en het behandelplan en zal me houden aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wanneer ik van verzekering verander stel ik de logopedist daar direct van op de hoogte.
 
Plaats:             ................................               Zorgverzekeraar:           ………………………………...
 
Datum:                         ...............................                Polisnummer:               ………………………………..
 
Naam:              ………………………                  Handtekening:              ................................................
 
Naam partner:   ………………………                  Handtekening:              ………………………………….
 

 

 

 

M.A.E. (Marianne) van der Heijden

Logopediste0481-424245/0624927210

 

In tweevoud

 

Handtekening logopedist ………………………………………………………………………………..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten