maandag 13 januari 2014

Grid Player communicatiehulpmiddel

Grid Player is een communicatiehulpmiddel. geschikt voor mensen met een afasie. download het gratis van de appstore.

bekijk het filmpje.

meer info over Grid Player
http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Nieuws/Grid-Player-app-voor-communicatie.aspx

woensdag 1 januari 2014

UZG logopedie afasie onderzoek

UZG = Universitair ziekenhuis Gent, België. Dr. Miet De Letter, logopedist, doet in samenwerking met Professor Dr. Patrick Santens, neuroloog, innovatief onderzoek naar afasie en resultaten van de logopedische behandeling.
Ik heb deze video gemaakt met het videobewerkingsprogramma van YouTube (http://www.youtube.com/editor)neurofysiologisch onderzoek bij afatici

Dr. Miet De Letter, logopedist, en Professor Dr. Patrick Santens, neuroloog, beide wetenschappers werkzaam aan de universiteit in Gent, Belgie, begeleiden het onderzoek

'Klinisch en neurofysiologisch onderzoek van fonologische en inputprocessen bij afatici en een normgroep. doel van het onderzoek is implementatie van neurofysiologie in de diagnostiek en therapie van afasiepatiënten


 in dit filmpje legt Dr. Miet De Letter, logopedist, de onderzoekresultaten uit.
Overeenkomst logopedie delen video op Youtube

sinds eind jaren 80 is de videocamera in de logopediebehandeling een waardevol instrument. door een beginsituatie met een video-opname vast te leggen is het mogelijk objectief een therapieproces te volgen en evalueren. een opname openbaar maken via Youtube wordt alleen gedaan met schriftelijke toestemming van de betrokken persoon.

_________________________________________________________________________________
 
Overeenkomst logopedie delen video op Youtube

 

Ik verklaar akkoord te zijn met het plaatsen van onderstaande video op Youtube. De film dient het algemeen belang. De video is openbaar. Er worden geen inkomsten uit gegenereerd.
 
Plaats:             ................................              
 
Datum:                         ……………………..
 
BSN:                ................................              
 
Naam:              ……………………..                   Handtekening:              ................................................
 
Naam partner:   ………………………                  Handtekening:              ………………………………….
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.E. (Marianne) van der Heijden

Logopediste

Dries 19

6691AA Gendtafasie-therapie.blogspot.nl

youtube kanaal: maevdh

0481-424245/0624927210

 

In tweevoud

 

Handtekening logopedist ………………………………………………………………………………..

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie voor PatiËnten door afasienet

    
hier de Enquête die ik vandaag ontving in een mail van afasienet. ben jij een persoon met afasie? kopieer de Enquête. vul de Enquête in of vraag hulp zo nodig en stuur deze naar  info@afasienet.com onder vermelding van

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie

______________________________________________________________________________
Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie
PatiËnten versie

Gegevens ingevuld door (mag ook anoniem):

 Eén persoon: …………...

            wel/geen afasiepatiënt

            wel/niet namens afasiepatiënt

 Namens een vereniging: ………………

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met afasie’

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en het CBO ontwikkelen een richtlijn Afasie
 
De richtlijn helpt bij goede diagnostiek (welke klachten heeft u precies?) en behandeling van mensen met afasie. Aan de hand van wetenschappelijke kennis.

De werkgroep bestaat uit deskundige zorgverleners die zorg bieden aan mensen met afasie.

De werkgroep wil weten hoe het NU in de zorg voor mensen met afasie gaat en wat beter kan.  

Het is belangrijk wat mensen met afasie van de zorg vinden.

Daarom is deze vragenlijst opgesteld.

Wilt u deze lijst invullen uit eigen ervaring?

Er zijn vragen naar problemen in de inhoud van de zorg rondom afasie.

Inhoudelijke problemen zijn bijvoorbeeld:
-       Hoe verloopt de logopedische behandeling van mensen met afasie?
-       Waar loopt u tegen aan bij de behandeling van afasie?
-       Welke verbeteringen zijn nodig? 

En er zijn vragen naar de organisatie van de zorg rondom afasie.

Organisatorische problemen zijn bijvoorbeeld:
-       Hoe vindt u een ervaren logopedist?
-       Hoe weet u of de logopedist veel afasiepatiënten behandelt?
-       Kan u voldoende logopedie krijgen?
-       Wat kan de omgeving (partner, kinderen, vrienden, etc.) doen?
-       Met wie werkt de logopedist samen?

De vragenlijst wordt in Nederland verspreid.

U kunt de lijst ook doorsturen naar andere mensen met afasie. Of naar mensen die hier ook mee te maken hebben (gehad).

Wilt u de vragenlijst invullen?
En uiterlijk 10 januari 2014 opsturen naar Hennie Doomernik


Met alle informatie kunnen we een goede Richtlijn Afasie opstellen!

A.  Inhoudelijke problemen


1.    Ervaart u problemen bij de logopedie?
   
 Leg uit:

 

 

2.    Ervaart u problemen in de voorlichting over afasie?

 Leg uit:

 

 

3.    Ervaart u problemen in het contact met de logopedist?

 Leg uit:

 

 

4.    Ervaren de mensen om u heen problemen sinds u afasie heeft?

Leg uit:

     

 

B. Knelpunten in de organisatie van zorg


1.    Ervaart u problemen met de verwijzing naar een logopedist?

 Leg uit:

 

 

2.    Ervaart u problemen in de samenwerking met andere hulpverleners, zoals arts, fysiotherapeut of anderen?

Leg uit:

 

 

3.    Ervaart u problemen in uw omgeving door de afasie?

 Leg uit:

 

 

C. Uw top 5


o   Geef de 5 belangrijkste problemen aan

1.         

 

2.         

 

3.         

 

4.         

 

5.         

 


D. Overige opmerkingen:


 

 
 

Bedankt voor u inbreng.!

Werkgroep Richtlijn Afasie

December 2013

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie voor logopedisten door afasienet

hier de Enquête die ik vandaag ontving in een mail van afasienet. ben jij logopedist? kopieer de Enquête. vul de Enquête in en stuur deze naar  info@afasienet.com onder vermelding van

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie


_______________________________________________________________________________________________
Enquête knelpunten
richtlijnontwikkeling afasie

Gegevens ingevuld tijdens/door: (invulling mag anoniem, maar wel graag de beroepsgroep aangeven):

Eén persoon: Logopedist/afasietherapeut/klinisch linguïst. …. jaar ervaring met afasie.

Overleg van een aantal logopedisten/afasietherapeuten/klinisch linguïsten
Eén persoon van andere beroepsgroep of specialisme dan hierboven, namelijk ….

Monodisciplinair overleg van specialisme/beroepsgroep, namelijk ….

Multidisciplinair overleg

Anders, namelijk …

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met afasie’

In november 2013 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, een werkgroep geformeerd die, in samenwerking met het CBO, de richtlijn diagnostiek en behandeling van mensen met afasie, gaat ontwikkelen. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit verenigingen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met afasie. Het perspectief van mensen met afasie speelt in de ontwikkeling van de richtlijn ook een belangrijke rol.

De richtlijn draagt bij aan onderbouwing van de diagnostiek en behandeling van mensen met afasie volgens recente wetenschappelijke ontwikkelingen en de kennis en expertise van de werkgroepleden.

Op dit moment bevindt het ontwikkeltraject zich in de fase waarin de vragen worden vastgesteld waarop de richtlijn uiteindelijk antwoord gaat geven. Deze fase is cruciaal in het proces van richtlijnontwikkeling. Bij het vaststellen van relevante vragen is het van belang uit te gaan van knelpunten die leven in de praktijk. Inhoudelijke knelpunten én knelpunten in de organisatie en het proces van de zorg rondom afasie kunnen worden aangegeven.

Met inhoudelijke knelpunten bedoelen we: waar twijfelt u over tijdens de diagnostiek en behandeling van afasie, wat zijn zaken die u lastig vindt? Wat blijven moeilijke keuzes voor u ook al behandelt u al meerdere jaren mensen met afasie? Voorbeelden van organisatorische knelpunten zijn: waar en hoe vindt u een ervaren behandelaar/afasietherapeut? Zijn er voldoende mogelijkheden voor de consultering van logopedisten?

Omdat u betrokken bent bij diagnostiek en/of behandeling/begeleiding van mensen met afasie (en/of hun omgeving) willen wij u vragen de bijgevoegde enquête in te vullen, bij voorkeur na bespreking in (multidisciplinair) overleg in uw instituut/praktijk.

Op basis van alle reacties wordt een overzicht gemaakt, worden de belangrijkste knelpunten geprioriteerd en worden de uitgangsvragen voor de richtlijn opgesteld.

U wordt verzocht de ingevulde enquêtes uiterlijk 15 december te retourneren aan Hennie Doomernik (e-mail: h.doomernik@cbo.nl).

A. Inhoudelijke knelpunten

1. Welke knelpunten ervaart u in uw dagelijkse praktijk in de diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Probeer uw knelpunt(en) zo concreet mogelijk te formuleren en geef een korte toelichting. Denk aan specifieke doelgroepen, fase van ontstaan van de afasie, etc.

o   Welke knelpunten in de diagnostiek ervaart  u?

Antwoord +Toelichting:      

 

o   Welk knelpunten in de therapie ervaart u?

Antwoord +Toelichting:      

 

o   Welke knelpunten in de advisering/voorlichting ervaart u?

Antwoord + Toelichting:      

 

o   Welke knelpunten in het contact met de omgeving van de persoon met afasie ervaart u?

Antwoord +Toelichting:      

 

o   Welke andere knelpunten ervaart u:

Antwoord +Toelichting:      

B. Knelpunten in de organisatie en het proces van zorg


o   Zijn er knelpunten in de zorg rond mensen met afasie die met een betere organisatie, samenwerking of communicatie verbeterd kunnen worden?

Zo ja, via welke stappen?      

 

o    Welke knelpunten ervaart u rond de verwijzing van personen met afasie?

                 Antwoord +Toelichting:      

 

o    Welke knelpunten ervaart u in de samenwerking met andere disciplines rondom de zorg voor mensen met afasie?

Antwoord +Toelichting:      

 

o    Welke knelpunten ervaren mensen met afasie en/of hun mantelzorgers volgens u?

Antwoord +Toelichting:      

C. Prioritering


o   Welke 5 knelpunten/onderwerpen wilt u het liefst in de richtlijn besproken zien?

 

1.         

 

2.         

 

3.         

 

4.         

 

5.         

E. Algemeen


·         Welke therapeutische interventies gebruikt u als logopedist / afasietherapeut / klinisch linguïst nu in de dagelijkse praktijk bij mensen met afasie?