woensdag 1 januari 2014

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie voor logopedisten door afasienet

hier de Enquête die ik vandaag ontving in een mail van afasienet. ben jij logopedist? kopieer de Enquête. vul de Enquête in en stuur deze naar  info@afasienet.com onder vermelding van

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie


_______________________________________________________________________________________________
Enquête knelpunten
richtlijnontwikkeling afasie

Gegevens ingevuld tijdens/door: (invulling mag anoniem, maar wel graag de beroepsgroep aangeven):

Eén persoon: Logopedist/afasietherapeut/klinisch linguïst. …. jaar ervaring met afasie.

Overleg van een aantal logopedisten/afasietherapeuten/klinisch linguïsten
Eén persoon van andere beroepsgroep of specialisme dan hierboven, namelijk ….

Monodisciplinair overleg van specialisme/beroepsgroep, namelijk ….

Multidisciplinair overleg

Anders, namelijk …

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met afasie’

In november 2013 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, een werkgroep geformeerd die, in samenwerking met het CBO, de richtlijn diagnostiek en behandeling van mensen met afasie, gaat ontwikkelen. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit verenigingen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met afasie. Het perspectief van mensen met afasie speelt in de ontwikkeling van de richtlijn ook een belangrijke rol.

De richtlijn draagt bij aan onderbouwing van de diagnostiek en behandeling van mensen met afasie volgens recente wetenschappelijke ontwikkelingen en de kennis en expertise van de werkgroepleden.

Op dit moment bevindt het ontwikkeltraject zich in de fase waarin de vragen worden vastgesteld waarop de richtlijn uiteindelijk antwoord gaat geven. Deze fase is cruciaal in het proces van richtlijnontwikkeling. Bij het vaststellen van relevante vragen is het van belang uit te gaan van knelpunten die leven in de praktijk. Inhoudelijke knelpunten én knelpunten in de organisatie en het proces van de zorg rondom afasie kunnen worden aangegeven.

Met inhoudelijke knelpunten bedoelen we: waar twijfelt u over tijdens de diagnostiek en behandeling van afasie, wat zijn zaken die u lastig vindt? Wat blijven moeilijke keuzes voor u ook al behandelt u al meerdere jaren mensen met afasie? Voorbeelden van organisatorische knelpunten zijn: waar en hoe vindt u een ervaren behandelaar/afasietherapeut? Zijn er voldoende mogelijkheden voor de consultering van logopedisten?

Omdat u betrokken bent bij diagnostiek en/of behandeling/begeleiding van mensen met afasie (en/of hun omgeving) willen wij u vragen de bijgevoegde enquête in te vullen, bij voorkeur na bespreking in (multidisciplinair) overleg in uw instituut/praktijk.

Op basis van alle reacties wordt een overzicht gemaakt, worden de belangrijkste knelpunten geprioriteerd en worden de uitgangsvragen voor de richtlijn opgesteld.

U wordt verzocht de ingevulde enquêtes uiterlijk 15 december te retourneren aan Hennie Doomernik (e-mail: h.doomernik@cbo.nl).

A. Inhoudelijke knelpunten

1. Welke knelpunten ervaart u in uw dagelijkse praktijk in de diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Probeer uw knelpunt(en) zo concreet mogelijk te formuleren en geef een korte toelichting. Denk aan specifieke doelgroepen, fase van ontstaan van de afasie, etc.

o   Welke knelpunten in de diagnostiek ervaart  u?

Antwoord +Toelichting:      

 

o   Welk knelpunten in de therapie ervaart u?

Antwoord +Toelichting:      

 

o   Welke knelpunten in de advisering/voorlichting ervaart u?

Antwoord + Toelichting:      

 

o   Welke knelpunten in het contact met de omgeving van de persoon met afasie ervaart u?

Antwoord +Toelichting:      

 

o   Welke andere knelpunten ervaart u:

Antwoord +Toelichting:      

B. Knelpunten in de organisatie en het proces van zorg


o   Zijn er knelpunten in de zorg rond mensen met afasie die met een betere organisatie, samenwerking of communicatie verbeterd kunnen worden?

Zo ja, via welke stappen?      

 

o    Welke knelpunten ervaart u rond de verwijzing van personen met afasie?

                 Antwoord +Toelichting:      

 

o    Welke knelpunten ervaart u in de samenwerking met andere disciplines rondom de zorg voor mensen met afasie?

Antwoord +Toelichting:      

 

o    Welke knelpunten ervaren mensen met afasie en/of hun mantelzorgers volgens u?

Antwoord +Toelichting:      

C. Prioritering


o   Welke 5 knelpunten/onderwerpen wilt u het liefst in de richtlijn besproken zien?

 

1.         

 

2.         

 

3.         

 

4.         

 

5.         

E. Algemeen


·         Welke therapeutische interventies gebruikt u als logopedist / afasietherapeut / klinisch linguïst nu in de dagelijkse praktijk bij mensen met afasie?      


Geen opmerkingen:

Een reactie posten